GF Dagsorden 8/9-21

Udsættes til 8/9-21.

Generalforsamling i STENSVED VANDVÆRK AMBA
Afholdes onsdag, den 8. september kl. 19.30 i Langebækhallens Cafeteria.
DAGSORDEN kan ses på www.stensvedvand.dk eller afhentes på Irisvej 2 fra 1/9.


Bemærk. Som følge af omfattende fornyelser på ledningsnettet
for at mindske kalkproblemer og utætheder, foreslås følgende
nye takster: Fast afgift: 1000 kr/år og vand: 17 kr/m3.
BESTYRELSEN

Dagsorden og regnskab 2019-20 kan afhentes fra 1/9-21.

D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Budget og takstblad for det kommende år fremlægges til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Ove Bang Christensen, Irisvej 2, 4773 Stensved, villig til genvalg og Dennis Hvidberg, Kastanievej 17, 4773 Stensved, villig til genvalg.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Der skal vælges 2 nye suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.  På valg er Bjarne Hemmingsen, Petersværftvej 11, 4772 Langebæk, villig til genvalg og Erik Riis Rasmussen, Stensby Linie 2, 4773 Stensved, villig til genvalg.

9. Eventuelt.

Husk, at du som andelshaver har ret til at deltage i de beslutninger, der bliver truffet. Vi opfordrer dig derfor til at møde op.

Oplysninger om vandværk.  


STENSVED VANDVÆRK A.M.B.A.                                                         Hjemmeside: www.stensvedvand.dk

Formand Ove Bang Christensen, Irisvej 2, 4773 Stensved.                  E-mail: formand@stensvedvand.dk
Kasserer Thomas Bredgaard, Kastanievej 33, 4773 Stensved.             E-mail: kasserer@stensvedvand.dk

Tlf. formand 29 89 71 46. Tlf. kasserer 4050 1577.                               Bank: Nordea –  2426 4434 407 562.

Råvandindvinding: Der indvindes ca. 84.300 m3 fra 3 boringer.

Vandbehandling: Afblæsning samt for- og efterfiltrering.

NB: Det er nu muligt at tilmelde sig på vandværkets SMS-ordning. Besøg vor hjemmeside: www.stensvedvand.dk.