Generalforsamling 28/2-2022


Generalforsamling i STENSVED VANDVÆRK AMBA
Afholdes mandag den 28. februar kl. 19.30 i Langebækhallens Cafeteria.

D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Budget og takstblad for det kommende år fremlægges til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Thomas Bredgaard, Industrivej 2, 4773 Stensved, villig til genvalg, Bo Nielsen, Vordingborgvej 89, 4773 Stensved, villig til genvalg og Poul Petersen, Mosevangen 2, 4773 Stensved, villig til genvalg.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Der skal vælges 2 nye suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.  På valg er Bjarne Hemmingsen, Petersværftvej 11, 4772 Langebæk, villig til genvalg og Erik Riis Rasmussen, Stensby Linie 2, 4773 Stensved, villig til genvalg.

9. Eventuelt.                                  

Husk, at du som andelshaver har ret til at deltage i de beslutninger, der bliver truffet. Vi opfordrer dig derfor til at møde op.

Oplysninger om vandværk.  
STENSVED VANDVÆRK A.M.B.A.                                                         Hjemmeside: www.stensvedvand.dk

Formand Ove Bang Christensen, Irisvej 2, 4773 Stensved.          E-mail: formand@stensvedvand.dk
Kasserer Thomas Bredgaard, Kastanievej 33, 4773 Stensved.     E-mail: kasserer@stensvedvand.dk

Tlf. formand 29 89 71 46. Tlf. kasserer 40 50 15 77.                  Bank: Nordea –  2426 4434 407 562.

Råvandindvinding: Der indvindes ca. 84.300 m3 fra 3 boringer.

Vandbehandling: Afblæsning samt for- og efterfiltrering.

NB: Det er nu muligt at tilmelde sig på vandværkets SMS-ordning. Besøg vor hjemmeside: www.stensvedvand.dk.